Як відкрити магазин Vape Shop і продавати електронні сигарети?

В даній сатті ми розглянемо яка документація необхідна для діяльності роздрібних магазинів електронних сигарет, згідно до податкокої нормативно-правової бази та нормативно-правової бази щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності які почнуть діяти з 01 січня 2021 року.

Правові основі для здійснення господарської діяльності пов’язаної з реалізацією електронних сигарет

Продаж електронних сигарет беспосередньо повязаний с здійсненням господарської діяльності. Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). – ст. 3 Господарського кодексу України (Документ 436-IV, Редакція від 16.10.2020, по тексту також – ГКУ)

Відповідно до ст. 55 ГКУ 2. Суб’єктами господарювання є:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Таким чином, першоосновою для діяльності роздрібних магазинів електронних сигарет є наявність реєстрації або юридичною особою або фізичною особою-підприємцем в установленому законом порядку.

Як здійснювати роздрібну діяльність

Порядок здійснення роздрібної діяльності регулюється Постановою КМУ від 15 червня 2006 р. N 833  «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (Документ 833-2006-п, Редакція від 13.03.2019, По тексту також – Постанова 833).

Так п. 10 Постанови 833 встановлює що Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

  • відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері  торгівлі  і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам,   а   технічного  стану  приміщення  (місця),  будівлі  та устаткування  – вимогам нормативно-правових актів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;
  • наявність  на  видному та доступному місці куточка покупця, в якому   розміщується  інформація  про  найменування  власника  або уповноваженого  ним  органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують  захист  прав споживачів;
  • розміщення ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог;
  • продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами.

  На   вимогу   споживача  (покупця)  відповідальний  працівник суб’єкта  господарювання  повинен  надати  йому цей Порядок, Закон України “Про захист прав споживачів”, санітарні норми, правила  продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта  господарювання. 

п. 12 Постанови 833 визначає, що на фасаді торговельного об’єкта розміщується  вивіска  із зазначенням  найменування  суб’єкта господарювання.  Біля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

Згідно до п 17. Постанови 833 Забороняється  продаж  товарів, що не мають відповідного маркування,  етикетування  або  інструкції  про їх застосування (в установлених  випадках),  а  також належного товарного вигляду, на яких  строк  придатності  не  зазначено або зазначено з порушенням вимог  нормативно-правових  актів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли   без   документів,   передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

Як слідує з п. 21 Постанови 833 Суб’єкт господарювання зобов’язаний: надавати споживачеві (покупцеві) у доступній формі необхідну, достовірну  та  своєчасну  інформацію  про  товари;

Розрахунки  за  продані  товари  та надані послуги можуть здійснюватися  готівкою   та/або   в   безготівковій   формі   (із застосуванням  платіжних  карток,  платіжних чеків,  жетонів тощо) відповідно  до  законодавства.  Разом  з  товаром  споживачеві   в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої  форми  на  повну  суму  проведеної  операції,   який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги – п. 22 Постанови 833

Схожі норми стосовно регламентації діяльності встановлює  Наказ  Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України №369 від 08.07.1996 р. «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» (Документ z0372-96, Редакція від 02.10.2020, По тексту також – Наказ 369).

Наказ 369 поширюється на:

  • пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;
  • засоби пересувної мережі – автомагазини,   автокафе, авторозвозки,  автоцистерни,  лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне   обладнання   (низькотемпературні   лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

Нормами Наказу 369 для відповідних суб’єктів господарювання передбачається що:

  • Всі  працівники  дрібнороздрібної  торговельної мережі при оформленні на роботу обов’язково  проходять  інструктаж  з  питань охорони   праці,   протипожежної  безпеки,  санітарного  мінімуму, додержання  вимог нормативно-правових актів щодо продажу товарів і торговельного  обслуговування  споживачів – п. 9 Наказу 369;
  • Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні  мати копії  ліцензій  на  роздрібну  торгівлю  тютюновими  виробами  та роздрібну  торгівлю  алкогольними   напоями,   завірені   підписом відповідальної  особи  та  печаткою  органу,  що їх видав – п. 17 Наказу 369;
  • Працівники  пунктів дрібнороздрібної торговельної  мережі повинні  мати  документи  на товари, одержані для продажу, якщо це передбачено законодавством. Суб’єкт  господарювання,  у  підпорядкуванні  якого  є пункти дрібнороздрібної  торговельної  мережі,  зобов’язаний  мати на всі товари,  що  реалізуються  в  цих  пунктах, документи, передбачені законодавством – п. 28 Наказу 369.

Додаткові вимоги до документального оформлення роздрібних магазинів непродовольчих товарів можна знайти в Майбутній редакції ПКУ, Законі України «Про захист прав споживачів», Законі про РРО, Кодексі цивільного захисту України (Документ 5403-VI, Редакція від 16.10.2020) Кодексі законів про працю України (Документ 322-08, Редакція від 25.10.2020, По тексту також – КЗПП), Постанові Правління Національного банку України від 29.12.2017  № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (Документ v0148500-17, Редакція від 01.08.2020, По тексту також – Постанова 148).

Основні вимоги щодо оформлення магазину для реалізації електронних сигарет

1.   Оформити в приміщенні магазину куточок споживача, що має містити:

–   виписку або витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В даному контексті слід зазначити, що якщо в одному магазині діяльність фактично здійснюватиметься кількома суб’єктами господарювання, то документи необхідні на кожного з них;

–   оригінал або засвідчену суб’єктом господарювання копію ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товарами (у випадку наявності ліцензії у суб’єкта господарювання);

–   книга відгуків та пропозицій (за бажанням). Починаючи з 13.03.2019 книгу виключено з переліку обов’язкових;

–   інформаційний лист з адресою і номерами телефонів органів, що забезпечують  захист  прав споживачів;

–   Роздруківку Порядку 833. Не обов’язково розміщувати в куточку, однак повинна надаватись за запитом покупця;

–   Роздруківку Закону України «Про захист прав споживачів. Не обов’язково розміщувати в куточку, однак повинна надаватись за запитом покупця.

Щодо санітарних норм – ст. 11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (Документ 4004-XII, Редакція від 16.10.2020) роздрібні магазини непродовольчих товарів до об’єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи не відносить.

2.   Зберігати в приміщенні магазину:

–   документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті) (не стосується платників єдиного податку, що не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) – п. 12 ст. 3 Закону про РРО;

–   документи, які підтверджують належну якість продукції – ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». Варто врахувати, що обов’язкову сертифікацію продукції скасовано Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Документ 124-VIII, Редакція від 03.07.2020). Станом на дату написання даного висновку, спеціальних технічних регламентів, які б регулювали зазначену сферу не існує. За бажанням, в якості даних документів, можна використовувати будь-які папери (декларація відповідності, протоколи випробувань та ін.) які будуть надані виробником чи імпортером;

–   книга обліку доходів (для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку 1, 2 і 3  груп, неплатників ПДВ, з 01 січня 2021 року – ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів в паперовому або електронному вигляді) – п. 11 Постанови 148;

АБО

–   книга обліку доходів і витрат (для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, та платників єдиного податку 3  групи платників ПДВ (для останніх з 01 січня 2021 року передбачається можливість вести облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів в паперовому або електронному вигляді) п. 11 Постанови 148;

АБО

–   розрахункову книгу та книгу обліку розрахункових операцій (для підприємців на спрощеній системі оподаткування які приймають готівку, та не використовують РРО, відповідно до ст. 10 Закону про РРО, та для інших суб’єктів господарювання при використанні РРО на період відсутності електроенергії або виходу з ладу РРО для проведення розрахункових операцій) – п. 11 Постанови 148;

АБО

–   касова книга (для фізичних осіб підприємців і юридичних осіб які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги) – п. 11 Постанови 148.

АБО

–   організоване зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі  (для підприємців, що застосувують РРО без ведення касової книги) – п. 11 Постанови 148;

3.   Мати у суб’єкта господарювання:

–   декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. (Можливо оформити онлайн). Відповідно до ч.4 Кодексу  цивільного  захисту  України декларація не подається: 1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду; 2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником; 3) на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

–   первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, що можуть свідчити про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (для суб’єктів на загальній системі при проведенні податкових перевірок) – п. 85.4 ст. 85 Майбутньої редакції ПКУ, також для фізичних осіб – підприємців  на  загальній системі оподаткування наявність документів щодо походження товару встановлюється п. 177.10 ст. 177 Майбутньої редакції ПКУ;

–   документи цивільно правового та трудового характеру з найманими працівниками (у разі використання найманої праці): трудові договори, трудові книжки (наразі, в паперовому вигляді) накази (розпорядження) про прийняття на роботу та інших кадрових питань, книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (для юридичних осіб, правила внутрішнього трудового розпорядку, особова картка працівника,  заяви працівників про прийняття на роботу, звільнення, відпустку і т. д., табелі обліку робочого часу, графіки роботи (змінності), зарплатні відомості, графік відпусток, повідомлення про дату початку відпустки, посадові інструкції (у випадку відсутності у трудовому договорі зазначеної інформації), інформацію про те що працівник повідомлений про питання охорони  праці, протипожежної  безпеки, договори цивільно-правового характеру із розрахунковими документами до них)

ВИСНОВОК

Беручи до уваги вищезазначене, для ведення діяльності у відповідності до вимог нормативно-правових актів (окрім, податкової нормативно-правової бази та нормативно-правової бази щодо ліцензування) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в роздрібних магазинах електронних сигарет, необхідна наявність базових документів, відповідно до переліку зазначеного вище. При цьому слід враховувати як форму суб’єкта господарювання так і безпосередньо продукцію, що буде реалізована, оскільки це впливатиме на перелік додаткових документів.

Не вся документація, визначена в переліку, повинна знаходитись саме в магазині, однак при проведенні перевірок контролюючими органами вона може бути запитуваною.

Додано: 26.11.2020
прокоментувати статтю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

На початок
Телефон
Чат
Заявка
Меню